Στην «αγκαλιά» της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. τα σωματεία της Θεσσαλίας

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΦΩΤΟ 1Η Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. ενημερώνει ότι, ύστερα από την τροποποίηση του καταστατικού της που αναγνωρίστηκε με την 39Σ/05-02-2019 απόφαση/διάταξη  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, υπάγονται σε αυτήν και τα Σωματεία που εδρεύουν στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτου, καλούνται τα Σωματεία της Θεσσαλίας, όπως υποβάλλουν στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου εγγραφούν στη δύναμης της.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ισχύοντος καταστατικού,

«κάθε αθλητικό σωματείο που θέλει να εγγραφεί μέλος στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., και να υπαχθεί στη δύναμή της πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. αυτής στην οποία να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Αθλητικής Ένωσης. Μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται και τα εξής έγγραφα:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Δικαστηρίου που το αναγνώρισε
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο και βεβαιώνεται σε αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
  3. Αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα
  5. Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών.
  6. Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον αθλούμενους στα αθλήματα της γυμναστικής.
  7. Ορισμός αντιπροσώπων στην Αθλητική Ένωση.

Η ως άνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. εφόσον κρίνει ότι το αιτούν Σωματείο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτηση εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την κατάθεσή της και το εγγράφει μέλος της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Το Σωματείο που εγγράφεται στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. δύναται να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της

Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενα σωματεία ότι, για την εγγραφή κατατίθεται παράβολο 150,00 € στο λογαριασμό που διατηρεί η Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος IBAN: GR53 0110 2560 0000 2562 9600 609 (πρακτικό απόφασης Δ.Σ. 2/24-01-2018).

Comments are closed.