Έγγραφο της ΑΕΣΓΒΕ προς τον υφυπουργό αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη

 

mikra5Έγγραφο προς  στον υφυπουργό αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη απέστειλε η ΑΕΣΓΒΕ προτείνοντας την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4726/2020.

Το κείμενο αναλυτικά:

Κύριε Υφυπουργέ,

Στο νέο αθλητικό νόμο 4726/2020, άρθρο 5 παράγραφος 2 & 4 (τροποποίηση του άρθρου 14/του ν. 2725/1999), αναφέρονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις συμμετοχής των αθλητικών σωματείων στις Γ.Σ. των υπερκείμενων αθλητικών οργάνων.

Συγκεκριμένα:

«2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές……..»

 «4. Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με………….»

Κατά συνέπεια, σωματεία που δε πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της παραγράφου 2, στερούνται, αφενός μεν του δικαιώματος ψήφου, αφετέρου δε του δικαιώματος συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Συνακόλουθα και σύμφωνα με την παράγραφο 4, μέλος αθλητικού σωματείου, που δε πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, στερείται του δικαιώματος να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα Ένωσης-Ομοσπονδίας.

Ας ληφθεί υπόψη ότι τυχόν μη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού αθλητών σε αγώνες, ακόμη και η μη πραγματοποίηση αγώνων το 2020 εξαιτίας της πανδημίας, κάτι που συνέβη σε ορισμένα αθλήματα μεταξύ των οποίων και της Γυμναστικής, δεν αναιρεί τη νομιμότητα των σωματείων αφού διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α.. Επιπλέον τα σωματεία αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4726/2020 παράγραφος 1, προσμετρώνται στη δύναμη της ομοσπονδίας και καθορίζουν τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το λόγους αυτούς, προτείνουμε όπως διαχωριστεί στις προαναφερόμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής από το δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και η εκλογή στα καταστατικά όργανα ενώσεων-ομοσπονδιών, των μελών σωματείων της ομοσπονδίας που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όταν δεν πληρούν το κριτήριο συμμετοχής σε αγώνες. Τούτο θα ενισχύσει το μεταρρυθμιστικό και δημοκρατικό χαρακτήρα του νόμου.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο

Comments are closed.